Stadgar

Stadgar för Naturskyddsföreningen Flen

Naturskyddsföreningen Flen är Svenska Naturskyddsföreningens lokala krets verksam i Flens kommun.

§ 1 Organisation

Svenska Naturskyddsföreningen – i det följande benämnd riksföreningen – är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening för naturskydd och miljövård. Den är organiserad i kretsar, länsförbund och riksförening som var för sig är juridiska personer med eget ansvar och med egna stadgar. Kretsars och länsförbunds stadgar får dock inte vara oförenliga med riksföreningens. Vid tolkningstvist äger riksföreningens stadgar företräde. Fältbiologerna är Svenska Naturskyddsföreningens fristående ungdomsorganisation med egna stadgar, styrelse och verksamhet.

§ 2 Verksamhet

Naturskyddsföreningen Flen – i det följande benämnd kretsen – ska lokalt verka för riksföreningens ändamål. Kretsen handhar sina egna angelägenheter, antar egna stadgar och svarar för sina ekonomiska åtaganden

Riksföreningen och kretsen ska

– verka för att hos människor väcka och underhålla känslan och intresse för naturen och dess värden,

– verka för att människans samhälle och verksamhet anpassas efter naturens förutsättningar,

– väcka opinion, bevaka och påverka beslut rörande naturskydd och miljövård samt verka för skydd och vård av värdefull natur. Bland annat genom markförvärv eller på annat sätt.

Kretsen ska i hela sin verksamhet, inklusive vid tillsättning av valberedningar och styrelser, eftersträva

jämn könsfördelning samt beakta mångfalds- och åldersperspektiv.

§ 3 Medlemmar

Medlemmar i kretsen är de av riksföreningens medlemmar som är bosatta inom kretsens verksamhetsområde. Enskild medlem har dock rätt att tillhöra annan krets och en sådan övergång ska bekräftas av riksföreningen och gäller från det datum som riksföreningen bekräftar.

Juridiska personer som är medlemmar i föreningen tillhör den krets inom vars verksamhetsområde de har sitt säte.

§ 4 Avgifter

Utöver årsavgift till Naturskyddsföreningen utgår ingen medlemsavgift till kretsen.

Kretsen har dock rätt att uppta annan avgift än medlemsavgift, t.ex prenumeration på kretstidskrift.

§ 5 Årsmöte

Kretsens högsta beslutande organ är årsmötet som består av de fysiska personer som är medlemmar i kretsen. Årsmötesdeltagare får inte delta i beslut i ärende, inklusive val, som rör personen själv eller dennes närstående. Sådant jäv eller andra förhållanden som kan innebära jäv ska anmälas till mötespresidiet. I tveksamma fall avgör mötespresidiet om jäv föreligger.

§ 6 Rösträtt och omröstning vid årsmötet

Varje fysisk person som är medlem i kretsen har en röst. Rösträtt får endast utövas av personligen närvarande medlem. Vid omröstning avgörs alla frågor med enkel majoritet, undantag för personval där relativ majoritet tillämpas. Avseende ytterligare undantag se stadgeändring, § 17 och upplösning av föreningen, § 18. Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst utom vid val då lotten avgör. Omröstning sker öppet. Dock ska val ske med slutna sedlar när någon närvarande röstberättigad medlem så begär. Vid val med slutna sedlar får valsedel ej uppta andra namn än de som ställts i proposition, ej heller får valsedel uppta fler namn än det antal som ska väljas. I sådana fall ogiltigförklaras valsedeln.

§ 7 Valbarhet

Valbar till kretsens styrelse och valberedning är fysisk person som är medlem i kretsen, dock inte kretsens revisorer eller anställda inom kretsen, med undantag för arvoderad styrelseledamot. Till styrelseledamot får inte heller utses ledamot i valberedningen. Till ledamot i valberedningen får inte utses ledamot av kretsens styrelse. Närstående person till styrelseledamot kan väljas till ledamot i valberedningen efter godkännande av årsmötet.

§ 8 Tidpunkt och kallelse

Ordinarie årsmöte hålls före mars månads utgång. Dag och plats för årsmöte ska meddelas kretsens medlemmar senast 30 dagar i förväg och på sätt styrelsen finner lämpligt. I kallelsen ska framgå om det finns motioner och propositioner till årsmötet och var de finns tillgängliga.

§ 9 Vid ordinarie årsmöte ska behandlas:

fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
val av ordförande för årsmötet
anmälan om styrelsens val av sekreterare för årsmötet
val av två justerare att jämte årsmötets ordförande justera protokollet
styrelsens verksamhetsberättelse
revisorernas berättelse
fastställande av resultat- och balansräkningar
fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
fastställande av verksamhetsplan
beslut om antalet styrelseledamöter och mandatperiod för dessa
val av ordförande för kretsen, tillika ordförande i styrelsen
val av övriga styrelseledamöter
eventuella fyllnadsval
val av två revisorer och två revisorssuppleanter
val av valberedning
ärenden som styrelsen förelägger årsmötet
ärenden som väckts genom motion
årsmötets avslutande

§ 10 Extra årsmöte

Beslut om extra årsmöte och tidpunkt för detta ska beslutas av ordinarie årsmöte, eller i kretsens styrelse eller då minst en tiondel av medlemmarna eller revisorerna skriftligen påkallar extra årsmöte. Dag och plats för extra årsmöte ska meddelas medlemmarna senast 30 dagar i förväg och på sätt styrelsen finner lämpligt. Vid extra årsmöte får inte fattas beslut i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

§ 11 Motioner

Motionsrätt har enskild fysisk medlem och de juridiska personer som tillhör kretsen. Motion ska inges skriftligen till kretsstyrelsen senast 45 dagar före årsmötet. Förslag som kommit in för sent kan bli föremål för överläggning men kan inte föranleda beslut på stämman.

§ 12 Styrelse

Styrelsen är kretsens beslutande organ då årsmötet inte är samlat. Styrelsen består av minst fem ledamöter varav en ordförande. Fältbiologerna ska därutöver beredas möjlighet att utse en ledamot i kretsstyrelsen om de är organiserade inom kretsens verksamhetsområde.

Styrelsens möten och beslut ska protokollföras.

§ 13 Styrelsens beslutsförhet

Styrelsen är beslutsför om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Ledamot ska inte delta i beslut som rör personen själv eller dennes närstående. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 14 Firmateckning

Kretsens firma tecknas i den ordning kretsstyrelsen beslutar.

§ 15 Verksamhetsår och räkenskaper

Kretsens verksamhetsår är kalenderår. Kretsstyrelsen ska föra räkenskaper i enlighet med god redovisningssed. Dessa ska vara avslutade och tillsammans med verksamhetsberättelsen överlämnas till revisorerna för granskning senast 30 dagar före årsmötet.

§ 16 Verksamhetsberättelse

Verksamhets- och revisionsberättelserna samt årsmötesprotokoll ska före april månads utgång sändas till riksföreningens kansli.

§ 17 Stadgeändring

För ändring av kretsens stadgar krävs kvalificerad majoritet, 2/3. Förslag till ändring av stadgarna ska föreläggas årsmötet genom proposition från styrelsen eller motion. Stadgeändring träder i kraft efter beslut av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie. Ändringen ska meddelas riksföreningen senast i samband med insändande av verksamhetsberättelsen.

§ 18 Upplösning

Kretsen kan upplösas genom beslut av två på varandra följande årsmöten med minst sex månaders mellanrum, varav minst ett ordinarie. För giltighet ska sådana beslut fattas med kvalificerad majoritet, 3/4. Kretsen kan vid behov även upplösas av riksstyrelsen efter bifall från länsförbundet om sådant finns. Upplöses kretsen tillfaller dess behållna tillgångar länsförbundet eller, om sådant inte finns, riksföreningen.

(Stadgar antagna 2015-08-25)