Naturskyddsföreningen

Flen – din lokala krets

Välkommen till Flenkretsen

Vi lever alla i en omskakande tid. Naturskyddsföreningen vill arbeta för att vi i samverkan klarar dagens kris samtidigt som vi fortsätter arbetet för en bättre och mer hållbar framtid.

Intresset för att vistas i naturen ökar. Det är viktigt att det, inte minst i tätorter och tätortsnära områden, finns god tillgång på grönområden. Ett skonsamt skogsbruk och ett starkt strandskydd är angeläget.

Läs hela ordförandebrevet

Årsmöte 2021

Det uppskjutna årsmötet kommer äga rum söndagen 19 september kl. 11:00 vid hembygdsgården Sparreholm.
Mer information i kommande programutskick i slutet av augusti.

Årets slåtter vid Skenla Hemhage

Lördag 7 augusti kommer det att bli slåtter vid Skenla Hemhage Veckla gård.
Där kan man vara med och jobba med lie, räfsa höet och göra en hässja. Allt för få uppleva hur man arbetade förr med slåtter.
Allt utom liar finns att låna.
En del av oss kommer som åskådare också, vi får då heja på slåtterfolket.
I år bjuds det av olika anledningar inte på mat mm.
Utan var och en tar med sig eget fika. Det brukar bli en trevlig dag.
För att visa vägen samlas man och åker från
Amazonplan Flen kl. 9:30.
Kontaktpersoner
Krister Boethius 070 5437734
Anita Jansson    073 943 72 50

Vill du veta mer om Skenla hemhage (Weckla hage) så har Christer  Boëthius skrivit en dagbok om hur hagen vårdats och sköts under åren 1988 till 2010.

Läs dagboken ”Ängsdagbok Från Skenla hemhage vid Weckla 1988-2010”

Reportage från utflykten till det föreslagna naturreservatet Nybbleskogen

Läs reportaget

 

Sveriges nationalblomma

Läs mer om valet av nationalblomman

 

Besök på Högtorp

Söndagen den 11 april besökte vi Lena och Ola på Högtorps gård, vi fick en förmiddag med annorlunda tankar om skog och skogsbruk och som avslutning fick vi smaka på skogen.

Högtorp

Fler bilder från besöket

 

Sverige behöver en ny skogspolitik

För Naturskyddsföreningen är det uppenbart att Sverige behöver en ny skogspolitik som tar hänsyn både till klimatet, biologisk mångfald och att medborgarna har tillgång till skogsmark. Det gäller inte minst att skogen är tillgänglig också för dem som bor i tätort. Man ska inte behöva åka långa sträckor med bil för att kunna njuta av skogsupplevelser.

För Naturskyddsföreningen Flen är Nybbleskogen i Flen ett aktuellt exempel där vi har varit mycket kritiska mot den stora avverkning som har gjorts. Hur går den ihop med förslaget att ombilda Nybbleskogen till reservat? Planerna på avverkning i Brogetorpskogen är ett annat exempel på en skogsåtgärd som har kritiserats.

Vi kommer att fortsätta bevaka de viktiga skogsfrågorna i kommunen och även peka på positiva exempel och alternativ till den nuvarande skogspolitiken.

Naturskyddsföreningens riksorganisation har nu lagt fram rapporten ”Skogen, klimatet och den biologiska mångfalden”.

Rapporten visar att krisen för den biologiska mångfalden och för klimatet är två frågor som både måste och kan lösas samtidigt. Men Sverige klarar varken egna miljömål eller internationella åtaganden om biologisk mångfald. Det är framför allt ett intensivt och ohållbart brukande som utarmar skogen. Vad som bland annat krävs är att öka arealen skyddad skog, ett hållbart brukande utan kalhyggen och större variation av trädslag.

Du kan ladda ned rapporten på riksorganisationens hemsida.
Där kan du också skriva på uppropet ”Ge skogen en röst”

 

Naturskyddsföreningen kritiserar
förslag om försämrat strandskydd

Om förslaget till lättnader i strandskyddet följs riskerar det att allvarligt försämra allmänhetens tillgång till stränder. Framtida generationers rätt till goda tätortsnära friluftsupplevelser hotas. Förutsättningarna för biologisk mångfald försämras. Det anser Naturskyddsföreningens riksorganisation i en kommentar till den utredning som nu har lagts fram. Utredningen är ett resultat av Januariöverenskommelsen.

 Naturskyddsföreningen kräver bland annat att utredningens förslag inte genomförs innan det utretts vilka långsiktiga behov som finns av ett förstärkt strandskydd. Man kritiserar också förslaget att upphäva det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag. Det skulle minska skyddet för djur och växter på mycket stora arealer och därmed motverka EU:s och FN:s krav på ökat skydd för att stoppa artdöden.

 Naturskyddsföreningen Flen kommer att noga följa vad som kommer att hända med strandskyddet i kommunen.
Läs mer om Naturskyddsföreningens uppfattning på riksorganisationens hemsida.

Fullmäktige har antagit hållbarhetsprogrammet

Den 22 oktober antog kommunfullmäktige programmet för Ett hållbart Flen 2030. Det är ett mycket ambitiöst program som bygger på de 17 globala målen för hållbar utveckling som FN har lagt fast. Målen gäller bland annat fattigdomsbekämpning, god hälsa, jämställdhet, anständiga arbetsvillkor, bekämpning av klimatförändringarna, hållbar konsumtion och produktion samt ekosystem och biologisk mångfald.

Naturskyddsföreningen Flen har getts tillfälle att lämna remissvar på förslaget till det Hållbarhetsprogram som nu har antagits. Vi har fått gehör för flera av våra förslag.
Läs vårt remissvar.

Naturskyddsföreningen välkomnar att Nybbleskogen blir naturreservat

Naturskyddsföreningen Flen välkomnar förslaget att inrätta naturreservat Nybbleskogen i Flen. Det är viktigt att ge boende i tätorter tillgång till naturupplevelser i sin närmiljö. Nybbleskogen besöks av många och används av förskolor och skolor. Naturskyddsföreningen kritiserar i remissvaret att moderaterna säger nej till att inrätta naturreservat Nybbleskogen.

Läs hela svaret

Inventering av Nybbleskogen

– som föreslås bli naturreservat

Arbetet pågår nu i Flens kommun att ombilda Nybbleskogen till reservat. Det är något som Naturskyddsföreningen Flen välkomnar och stödjer. Inventeringar som har gjorts visar att Nybbleskogen har träd som är 150 år och ett antal så kallade signalarter knutna till de gamla träden. Naturskyddsföreningen har nu gjort ytterligare några inventeringar.

”Ut i naturen” – ny bok som
lär oss mer om naturen

Allt fler upptäcker vilken glädje och stimulans det är att komma ut i naturen. Det behövs inga särskilda kunskaper för att njuta av naturen men med ökade kunskaper kan naturutflykten få nya dimensioner. Årets bok från Naturskyddsföreningen handlar om just det. Den har titeln ”Ut i naturen”. Med hjälp av den kan kan vi lära oss att upptäcka nya saker. Boken är uppdelad efter säsong, från vår till vinter och innehåller 100 stora och små upplevelser och aktiviteter för den enskilde och för hela familjen.

”Ut i naturen” kostar 199 kronor för medlemmar i Naturskyddsföreningen. Läs mer om boken på riksföreningens hemsida.

Beställ boken

Studiebesök på återvinningscentralen Frutorp i Flen

Naturskyddsföreningen besökte Flens återvinningscentral den 3 november.
En anläggning, nyinvigd 2017, som inte har mycket gemensamt med forna tiders sopstationer.

Läs om besöket

 

En uppskattad utflykt till svampskogen

Se fler bilder och reportage

 

Corona-stödet:
Ställ klimatkrav på företagen

Åtgärder för att lindra effekterna av Coronapandemin får inte förvärra krisen för klimat och biologisk mångfald. Det framhåller Naturskyddsföreningen och kräver: 

  1. Ställ hållbarhet som villkor för ekonomiskt stöd till företagen. Inget villkorslöst stöd till branscher med stora utsläpp.
  2. Investera i framtidens företag. Satsa på omskolning till gröna jobb för dem som behöver lämna branscher med stora klimatutsläpp.
  3. Stärk Sveriges motståndskraft mot klimatförändringar. Ställ om till ett ekologiskt och fossilfritt jordbruk och ett mer varierat skogsbruk.

 Naturskyddsföreningen ser gärna att medborgarna nu när Riksdagen har öppnat igen skickar en påminnelse om de här tre punkterna till sina lokala riksdagsledamöter. 

Fortsatt kritik mot förslag om jakt

”Tack alla ni som skrev till Naturvårdsverket!”

Det skriver Naturskyddsföreningens riksorganisation om reaktionerna på Naturvårdsverkets förslag om jakten.
Ett av förslagen som fick hård kritik var allmän jakttid på ekorre.
Naturvårdsverket har lyssnat på kritiken och dragit tillbaka förslaget om allmän jakttid på ekorre och även på enkelbeckasin.

Naturskyddsföreningens riksorganisation anser att det nya förslaget också har andra positiva inslag men föreningen är fortfarande kritisk. Det gäller bland annat jakt på skogshare, en art som minskar.
Remissvar på det nya förslagen ska lämnas senast den 5 oktober. Riksorganisationen kommer att svara och det kan också kretsar och länsförbund göra.

Flens hållbarhetsprogram 

Flens kommun har tagit fram ett ambitiöst förslag till hållbarhetsprogram. Lokala mål har satts för all de 17 områden som anges i den Agenda 2030 som FN antog 2015. Hållbarhetsprogrammet är tänkt att vara styrande för all verksamhet i kommunen, på en övergripande nivå.  

Naturskyddsföreningen lämnade många synpunkter på programmet när det var på remiss under våren 2020. Vi tyckte bland annat att målen som rör biologisk mångfald i jord- och skogsbruket samt åtgärder för klimatet behövde skärpas. Vi betonade också vikten av att barn får naturkunskaper och naturupplevelser i skolan. Kommunstyrelsen håller på att bearbeta remissvaren och andra synpunkter på programmet.  

En fråga som är mycket angelägen är förändringar i skogsbruket. En mycket stor andel av rödlistade arter i Sverige är knutna till skogen och påverkas av metoderna för skogsbruket. Där hoppas vi att kommunstyrelsen tar intryck av vårt förslag att ha en omfattande dialog med alla skogsägare i kommunen, med syfte att få ett hyggesfritt skogsbruk till 2030. 

Under september väntas kommunstyrelsen ta ställning till hållbarhetsprogrammet för att sedan kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut om det.  

Länkar: 

Kommunens förslag till hållbarhetsprogram, remissversionen

Naturskyddsföreningens remissvar

FN:s globala hålbarhetsmål för Agenda 2030

 

Fråga till kommunen: Hur minska spridning av avloppsslam?

Naturskyddsföreningen Flen har skrivit till Flens kommun och frågat hur kommunen arbetar med problemet med spridning av avloppsslam och hur vi får en hållbarare livsmedelsproduktion.

Läs brevet

Vilda blommors dag

Rapportering från besöket på 
Skenla hemhage vid Weckla gård
den 14 juni

Samverka för biologisk mångfald

(Artikel införd i Eskilstuna-Kuriren)

Den biologiska mångfalden utarmas både i Amazonas och i Sörmland.
Många arter av växter och djur försvinner eller hotar att försvinna.
Artdatabanken har nyligen publicerat en ny rödlista som visar att
över 4700 arter är hotade i Sverige.

Läs hela artikeln

Naturskyddsföreningen Flen

Vi i styrelsen arbetar aktivt med både event, utflykter, information och kunskapsspridning för en samhällsutveckling som går hand i hand med miljön och vi arbetar aktivt för att öka mångfalden bland växter och djur i vår natur.
Idag finns det en hel del rödlistade arter, tillsammans kan vi hjälpas åt att rädda dem.

Vi finns numera på facebook och kommer att lägga upp våra event där så att du enkelt kan klicka i att du är intresserad och då få påminnelser och information kring dem med jämna mellanrum. På vår sida kan du också vara med och prata om saker som är viktigt för dig i ditt miljövänliga vardagsliv! Vi träffas där!

Tillsammans är vi starka

– Och samtidigt har vi oerhört kul!
Att arbeta för naturens bästa, med ökad mångfald bland djur och växter, kretsloppstänk och hårt arbete för bevarandet av hotade arter i Sverige i sikte, är något vi gör tillsammans med våra medlemmar. Mycket kan vi göra och åstadkomma själva också genom att inspirera vår omgivning till att leva och verka miljömedvetet för att inspirera till ett miljövänligt vardagsliv för en hållbar samhällsutveckling.
Här nedan ser vi ett axplock av pågående projekt av och för medlemmar i Flen med omnejd samt Naturskyddsföreningens nationella ”Rädda bina” operation!

Nu räddar vi bina, tillsammans!

Dina trädgårdsmästare, bina och humlorna, är på många håll på väg att försvinna. Och det kan få stora konsekvenser. För ett litet bi har en större uppgift än man kanske kan tro. Vad kan du göra i din trädgård för att stödja bin och humlors överlevnad?

Operation rädda bina

Nytta för ökad mångfald!

Våra pollinerare i trädgårdarna behöver både boplatser och mat under sommaren. Här är ett tips på hur man kan skapa en egen örtspiral som både ger blommande örter till våra pollinerare och samtidigt kan verka som boplats till diverse olika sorters insekter.

Skapa en egen örtspiral