Naturskyddsföreningens remissvar

Det är glädjande att kommunfullmäktige har beslutat att anta Hållbarhetsprogrammet. Nu börjar arbetet att verkligen genomföra programmet.
Bland annat följande ska nu ske:
Alla nämnder och bolag ges i uppdrag att i sina nämnd- och verksamhetsplaner för 2021 konkretisera hur man avser att arbeta med Hållbarhetsprogrammet.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inhämta information om:
– hur Hållbarhetsprogrammet genomförs
– vilka målbilder som prioriteras av respektive nämnd och bolag
– vilka beslut som fattas och vilka insatser som genomförs för att bidra till måluppfyllelse.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att varje mandatperiod sammanställa en hållbarhetsrapport. Hållbarhetsprogrammet ska användas inför strategisk plan 2022 men förslaget är att alla nämnder försöker använda det redan i sina planer inför 2021.

Naturskyddsföreningen Flen kommer självklart att följa och försöka påverka arbetet med att förverkliga de viktiga målen i programmet för ett hållbart Flen. Det är angeläget att kommunen informerar invånarna och skapar förutsättningar för ett brett engagemang för det arbete som nu startar.