Årsmötesprotokoll 3 mars 2016

 

Årsmöte Naturskyddsföreningen i Flen 3 mars 2016

 

§ 1 Mötets öppnande

Eva Johansson (styrelsens ordförande) öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Mötets utlysande

Mötet utlyst enligt stadgarna: JA.

§ 3 Mötesordförande

Kristina Keyzer (verksamhetsutvecklare, kansliet) valdes till ordförande för mötet.

§ 4 Mötessekreterare

Carina Bergqvist anmäldes som sekreterare för mötet.

§ 5 Justerare

Rolf Olsson och Christer Gillner valdes att tillsammans med ordföranden justera årsmötesprotokollet.

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse

Årsmötet fastställde verksamhetsberättelsen: JA

§ 7 Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse föredrogs.

De tillstyrker ansvarsfrihet.

§ 8 Resultat och balansräkning

Tillägg, årets resultat: 16 644,64 – 14 185,57 = 2 459,07 kr

(Räkning kommer på 700 kr, betalas 2016.)

Årsmötet beslutade att fastställa resultat och balansräkning: JA

§ 9 Ansvarsfrihet

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015: JA

§ 10 Fastställande av verksamhetsplan och budget

(Tillägg: Medlemsåterbäringen blir 7 700 kr.)

Den kommande styrelsen fick årsmötets uppdrag att arbeta enligt förslag till verksamhetsplan och budget för 2016:  JA

§ 11 Antal styrelseledamöter och mandatperiod för dessa

Årsmötet beslutade att styrelsen ska uppgå till:

4 ledamöter förutom ordföranden.

Mandatperioden är 2 år

§ 12 Val av ordförande

Nuvarande ordförande avgår. I nuläget finns inget förslag till ordförande. Valberedningen fortsätter sitt arbete med att finna en ordförande. Vakant tills vidare.

§ 13 Val av styrelserepresentanter

Omval: Jan-Olof Björk och Carina Bergqvist på två år

Till ersättare för ett år valdes Judith Lambert omval, Mait Dumky nyval

§ 14 Fyllnadsval

Fyllnadsval på ett år valdes Anita Jansson

§ 15 Val av revisorer och revisorsersättare

Susanne Hellsberg, omval ett år; Hans Göransson, ersättare omval ett år; Patrik Gillner nyval ett år

§ 16 Valberedning

Till valberedning valdes

Yvonne Gillner (sammankallande) och Tommy Kvarnlöf samt ersättare Rolf Pettersson.

§ 17 Styrelsens ärende till stämman

Inga ärenden

§ 18 Motioner till årsmötet

Inga ärenden

§ 19 Avslutande

Mötets ordförande tackas. Föredragshållaren tackas. Avgående ordförande tackas.

 

Ordförande Kristina Keyzer

Sekreterare Carina Bergqvist

Justerare: Christer Gillner och Rolf Olsson